http://in02.hostcontrol.com/resources/9e89da378ec64a/c21adf70ea

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen,

• Wolkenfelt Timmerwerken
• Industriëweg 7a
• 6871 KA Renkum
• KvK nummer: 63920654

Hierna te noemen: “Wolkenfelt Timmerwerken” en een Opdrachtgever waarop Wolkenfelt Timmerwerken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Op deze voorwaarden als ook elk type overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wolkenfelt Timmerwerken is in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.

4. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wolkenfelt Timmerwerken waarop Wolkenfelt Timmerwerken deze van toepassing heeft verklaard, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

5. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over levering van zaken, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten.

6. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Wolkenfelt Timmerwerken, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.

7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Wolkenfelt Timmerwerken.

8. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kantoor Doetinchem. Daarnaast zijn deze te downloaden via de website. www.wolkenfelttimmerwerken.nl. Op verzoek zendt Wolkenfelt Timmerwerken een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en opdrachten

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij een aanvaardingstermijn in de overeenkomst is opgenomen. In het geval Wolkenfelt Timmerwerken een aanvaardingstermijn stelt dan bedraagt deze eenentwintig (21) dagen.

2. Wolkenfelt Timmerwerken kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is Wolkenfelt Timmerwerken hieraan niet gebonden. In dit geval zal een aangepaste offerte verstrekt worden, tenzij Wolkenfelt Timmerwerken toestemt in aanvaardingsvoorstel van Opdrachtgever.

4. Genoemde prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de wettelijke omzetbelasting (BTW).

5. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht Wolkenfelt Timmerwerken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Door Wolkenfelt Timmerwerken opgestelde aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Indien Wolkenfelt Timmerwerken dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

2. Indien Wolkenfelt Timmerwerken gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Wolkenfelt Timmerwerken ter beschikking heeft gesteld.

3. Indien een gefaseerde oplevering is overeengekomen, kan Wolkenfelt Timmerwerken de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft geaccordeerd.

4. Opdrachtgever vrijwaart Wolkenfelt Timmerwerken van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door Wolkenfelt Timmerwerken zo spoedig mogelijk bij Opdrachtgever bekend worden gemaakt.

3 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van opleverdatum noodzakelijk zijn. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk door Wolkenfelt Timmerwerken op de hoogte worden gesteld.

4. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan Wolkenfelt Timmerwerken, zullen er geen meerkosten aan Opdrachtgever worden berekend.

Artikel 5. Overeenkomstduur/uitvoertermijn

1. De overeenkomst tussen Wolkenfelt Timmerwerken en Opdrachtgever wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval zal de uitvoertermijn van de overeenkomst in principe in de overeenkomst worden opgenomen, dan wel schriftelijk tussen beide partijen worden overeengekomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever, Wolkenfelt Timmerwerken schriftelijk in gebreke te stellen. Wolkenfelt Timmerwerken dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Opzegging / Opschorting van de overeenkomst

1. Wolkenfelt Timmerwerken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst Wolkenfelt Timmerwerken ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is; - indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Wolkenfelt
Timmerwerken kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Wolkenfelt Timmerwerken gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.

- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van Wolkenfelt Timmerwerken kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst door één der partijen wordt opgeschort of opgezegd zal Wolkenfelt Timmerwerken de verrichte werkzaamheden of reeds geleverde zaken factureren conform tarieven in de overeenkomst. Wolkenfelt Timmerwerken zal in dit geval de vergoede (deel-)resultaten van een eventueel geleverde dienst aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

3. Indien de overeenkomst is opgeschort of opgezegd door Wolkenfelt Timmerwerken zal deze in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij Opdrachtgever aantoonbaar verwijtbaar is. In geval Opdrachtgever verwijtbaar is, zullen extra kosten voor overdracht in rekening gebracht worden.

4. Indien Wolkenfelt Timmerwerken op basis van artikel 6.1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

5. In geval van liquidatie, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of schuldsanering waarbij Opdrachtgever niet vrijelijk over haar eigen vermogen kan beschikken, staat het Wolkenfelt Timmerwerken vrij om de overeenkomst zonder schadeloosstelling of schadevergoeding te annuleren of op te zeggen. De vordering van Wolkenfelt Timmerwerken op Opdrachtgever zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wolkenfelt Timmerwerken op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wolkenfelt Timmerwerken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 7. Betaling

1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is overeengekomen.

3. Voor aannemers dient de betaling uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum, voor particulieren dient de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient overgemaakt te worden naar door Wolkenfelt Timmerwerken op overeenkomst vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien Opdrachtgever factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Wolkenfelt Timmerwerken kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Artikel 8. Incassokosten

1. Ingeval betaling door Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van Wolkenfelt Timmerwerken voor rekening van Opdrachtgever zijn.

2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door Wolkenfelt Timmerwerken ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.

3. Wolkenfelt Timmerwerken heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wolkenfelt Timmerwerken verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Garantie en onderzoek

1. Wolkenfelt Timmerwerken garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden, en vrij zijn van gebreken. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland

2. Garantie geldt niet in geval anderen dan Wolkenfelt Timmerwerken wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder toestemming van Wolkenfelt Timmerwerken, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik.

3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vierentwintig (24) uur na levering schriftelijk aan Wolkenfelt Timmerwerken te worden gemeld. Indien de door Wolkenfelt Timmerwerken verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot deze, tenzij anders is vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld dan waneer de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit -, kwantiteit en eisen van het geleverde overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zes (6) maanden na ontdekking schriftelijk aan Wolkenfelt Timmerwerken te worden gemeld. De melding dient een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het gebrek te hebben, zodat Wolkenfelt Timmerwerken in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Wolkenfelt Timmerwerken in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Eventuele aansprakelijkheid van Wolkenfelt Timmerwerken zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.

2. Wolkenfelt Timmerwerken is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Wolkenfelt Timmerwerken bekend behoorden te zijn.

3. Wolkenfelt Timmerwerken is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Opdrachtgever of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.

4. Eventuele aansprakelijkheid van Wolkenfelt Timmerwerken zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van Wolkenfelt Timmerwerken afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Als Wolkenfelt Timmerwerken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wolkenfelt Timmerwerken beperkt tot maximaal drie (3) maal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade. II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.

7. Wolkenfelt Timmerwerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wolkenfelt Timmerwerken of zijn leidinggevenden / ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

1. Wolkenfelt Timmerwerken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorziend, waarop Wolkenfelt Timmerwerken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wolkenfelt Timmerwerken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wolkenfelt Timmerwerken of van derden daaronder begrepen. Wolkenfelt Timmerwerken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 7 overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wolkenfelt Timmerwerken zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Wolkenfelt Timmerwerken kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee (2) volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

4. Voor zover Wolkenfelt Timmerwerken ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Wolkenfelt Timmerwerken gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Opdrachtgever.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud / Intellectuele eigendom

1. Alle door Wolkenfelt Timmerwerken aangeleverde zaken zoals digitale bestanden, schetsen, enzovoorts, blijven te allen tijde eigendom van Wolkenfelt Timmerwerken, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Wolkenfelt Timmerwerken zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.

3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wolkenfelt Timmerwerken veilig te stellen.

4. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Wolkenfelt Timmerwerken ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Wolkenfelt Timmerwerken gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Wolkenfelt Timmerwerken bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 13. Klachten

1. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken,tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

2. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Wolkenfelt Timmerwerken binnen redelijk termijn na retourontvangst daarvan of retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk door geven aan Opdrachtgever. In dat geval zal Wolkenfelt Timmerwerken zorg dragen voor vervanging, herstel of een vervangende vergoeding aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Wolkenfelt Timmerwerken 8 terug te sturen en de eigendom daarover aan Wolkenfelt Timmerwerken te verschaffen, tenzij Wolkenfelt Timmerwerken anders aan geeft.

3. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, en de daarbij ontstane kosten en de onderzoekskosten geheel voor rekening zijn van Opdrachtgever.

4. Na voltooiing van de werkzaamheden of ontdekking van een gebrek kan Opdrachtgever binnen een termijn van zeven (7) dagen een klacht indienen.

Artikel 14. Materialen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Wolkenfelt Timmerwerken en Opdrachtgever is overeengekomen, zal Wolkenfelt Timmerwerken bij het uitvoeren van de werkzaamheden waarbij door haar te leveren en te verwerken materialen worden verwerkt, gebruik gemaakt worden van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit. Een geringe afwijking in een eigenschap van materiaal, zal voor de Opdrachtgever geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Wolkenfelt Timmerwerken staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering in het assortiment en de toepassing van natuurlijke materialen – dan wel nabestelde materialen qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

Artikel 15. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wolkenfelt Timmerwerken en de door Wolkenfelt Timmerwerken bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Opdrachtgever Wolkenfelt Timmerwerken van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 16. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Wolkenfelt Timmerwerken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wolkenfelt Timmerwerken toerekenbaar is.

2. Indien Wolkenfelt Timmerwerken uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Wolkenfelt Timmerwerken zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wolkenfelt Timmerwerken, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wolkenfelt Timmerwerken en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Risico-overgang

1. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Opdrachtgever worden geleverd.

Artikel 18. Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wolkenfelt Timmerwerken partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter binnen het arrondissement te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Sat, 23 July

contact

Wolkenfelt Timmerwerken

Bart Wolkenfelt

 06 20645334

 info@wolkenfelttimmerwerken.nl

 www.wolkenfelttimmerwerken.nl